NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD MUZEA GRÉVIN

Oddíl 1

Všeobecná ustanovení

Článek I

Tento návštěvní řád je závazný a vztahuje se na všechny osoby, které vstupují do prostor Muzea Grévin (dále jen „Muzeum“) (dále jen „návštěvníci“). Na návštěvníky dočasně oprávněné ke vstupu do prostor Muzea či jakékoliv jejich části z důvodu konání setkání, rautů, či jiných společenských akcí, popřípadě i z profesních důvodů, se tento řád vztahuje přiměřeně, zejména není-li sjednáno jinak.

Oddíl 2

Vstup do Muzea

Článek II

Muzeum je otevřené každý den v týdnu, včetně státních svátků. Výjimky, kdy je Muzeum zavřené, jsou uvedeny na stránkách Muzea na adrese: www.grevin-praha.com.

Článek III

Vstup do prostor Muzea je povolen pouze ve stanovené návštěvní době, není-li dohodnuto jinak. 30 minut před stanovenou zavírací dobou Muzea již nebude novým návštěvníkům povolen vstup do Muzea.

Článek IV

Změna návštěvních dní, stejně jako otevírací doby Muzea, popřípadě omezení nabízených služeb či jejich části, je vyhrazena. Zejména z bezpečnostních důvodů nebo z důvodů veřejného zdraví může být přistoupeno k uzavření Muzea či jeho části, bez nároku na náhradu škody takto vzniklé ze strany návštěvníka, popřípadě jakýchkoli jiných nároků.

Článek V

Vstup do prostor Muzea je možný pouze po předložení platné vstupenky. Tato povinnost se vztahuje i na návštěvníky, kteří jsou vyňati z povinnosti platit vstupné.

Návštěvníci jsou povinni si vstupenky ponechat po celou dobu prohlídky Muzea. Návštěvníci jsou povinni se kdykoliv na výzvu některého ze zaměstnanců Muzea prokázat vstupenkou. Vstupenka opravňuje návštěvníka k jedné návštěvě Muzea. Zakoupené a zkontrolované vstupenky nelze vracet.

Ze stanoveného vstupného se poskytují slevy dle platného ceníku.

Článek VI

Do prostor Muzea je povolen vstup s kočárky.

Koloběžky, skateboardy, kolečkové brusle či jakékoliv jiné obdobné pomůcky jsou v prostorách Muzea zakázány. V souladu s ustanovením článku 9 tohoto řádu tyto věci musí být odloženy v šatně.

Před vstupem do výstavních prostor je návštěvník povinen odložit v šatně veškeré předměty o rozměrech větších než 30 x 40 cm nebo delších než 40 cm. Jsou to např. deštníky, brašny, tašky a veškerá zavazadla na kolečkách či nošená na zádech včetně dětských nosítek. Vrchní oděv jako kabáty a pláště musí návštěvníci odložit též v šatně a není přípustné jejich nošení ve výstavních prostorách přes ruku.

Článek VII

Prostory Muzea jsou vybaveny zařízením, které usnadňuje přístup osob s omezením hybnosti.

Článek VIII

Muzeum neodpovídá za jakékoliv škody způsobené invalidními vozíky třetím osobám či jejich uživatelům.

Článek IX

Z bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednotlivých expozicích omezen.

Článek X

Rodiče zodpovídají za své děti. Dětem do 15 let je třeba zajistit odpovědný dozor dospělé osoby.  

Oddíl 3

Šatny – nevyzvednuté věci, věci nalezené

Článek XI

Návštěvníkům je zdarma k dispozici šatna.

Předměty, které mohou návštěvníkovi ztížit prohlídku Muzea, je možné zdarma odložit v šatně. Věci, které jsou v prostorách Muzea výslovně zakázány, je též možné odložit v šatně. V šatně není možné odložit živá zvířata.

Článek XII

Obsluha šatny:

 • přijímá věci do šatny dle kapacitních možností šatny; může odmítnout převzít do šatny věci, jejichž přítomnost by mohla ohrožovat bezpečnost a řádný chod šatny. Na žádost obsluhy šatny je návštěvník povinen strpět bezpečností prohlídku svého zavazadla, které chce odložit v šatně.
 • Nepřijímá do úschovy zvířata.
 • Před vstupem do výstavních prostor je návštěvník povinen odložit v šatně veškeré předměty o rozměrech větších než 30 x 40 cm nebo delších než 40 cm. Jsou to např. deštníky, brašny tašky a veškerá zavazadla na kolečkách či nošená na zádech včetně dětských nosítek. Vrchní oděv jako kabáty a pláště odkládá se též v šatně a není přípustné jej nosit ve výstavních prostorách přes ruku.
 • Vydává číslované lístky návštěvníkům; v případě ztráty lístku věc nemusí být návštěvníkovi vydána dříve než na konci provozní doby šatny.
Článek XIII

Věci odložené v šatně je návštěvník povinen vyzvednout před koncem otevírací doby Muzea.

Nevyzvednuté věci ze šatny, stejně jako jiné věci nalezené v prostorách Muzea budou uchovávány po dobu 1 roku v prostorách kanceláře Security k vyzvednutí jejich vlastníkem. Tyto věci mohou být vydány u vstupu do Muzea po předložení identifikačního dokladu. Po uplynutí doby 1 roku budou tyto věci zlikvidovány, anebo darovány některé z charitativních společností.

Nevyzvednuté věci ze šatny, stejně jako věci nalezené v prostorách Muzea, u kterých vznikne obava z hlediska jejich bezpečnosti, budou předány příslušným orgánům k likvidaci.

Článek XIV

Muzeum neodpovídá za ztrátu nebo odcizení věcí volně odložených návštěvníky mimo prostor šaten.

Návštěvníci jsou povinni věnovat pozornost osobním věcem. Stejně tak Musée Grévin neodpovídá návštěvníkům za škodu způsobenou na jejich věcech v důsledku krádeže.

Oddíl 4

Obecné požadavky na chování návštěvníků

Článek XV

Je zakázáno vnášet do prostor Muzea:

 • zbraně, nože, řetězy, nůžky, výbušné, hořlavé a/nebo těkavé látky a, všeobecně, jakékoliv nezákonné, nebezpečné látky nebo předměty;
 • objemné nebo hlasité předměty, včetně zavazadel, která musí být odložena v šatně v souladu s článkem 9;
 • zvířata, vyjma vodícího psa pro nevidomé
 • jídlo a nápoje
Článek XVI

Návštěvníci musí být vhodně oblečeni, vstup nebude povolen zejména návštěvníkům v plavkách, bez horního či spodního dílu oblečení, a musí se řádně a ohleduplně chovat k zaměstnancům Muzea, stejně jako jiným návštěvníkům, případně jakýmkoli jiným osobám nacházejícím se v prostorách Muzea.

Osoby ve značně znečištěném oděvu a ty, které svým chováním mohou poškodit vystavená díla nebo ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků, nemají do výstavních prostor expozice přístup, případně z nich mohou být vykázáni.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti.

Návštěvníci jsou povinni svým chováním, postojem či poznámkami nerušit prohlídku Muzea.

Článek XVII

Je zakázáno:

 • jíst a pít v prostorách expozice;
 • vstupovat do prostor Muzea pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek;
 • dotýkat se dekorací a všeobecně zasahovat jakýmkoli způsobem do voskových figurín či dekorací;
 • blokovat únikové východy a pouze v případě nehody použít únikových východů
 • překračovat hrazení a jiné bariéry a nerespektovat zveřejněná omezení či zákazy;
 • psát nebo malovat po zdech a stěnách nebo je jinak znečišťovat a poškozovat;
 • běhat, strkat nebo tlačit se, klouzat se či šplhat v prostorách Muzea;
 • rušit ostatní návštěvníky jakoukoliv hlučnou činností, a to zejména poslechem audio či video přehrávačů nebo hraním na hudební nástroje;
 • odhazovat odpadky, zejména žvýkačky mimo odpadkové koše. Odpadkové koše jsou k dispozici u vstupu a východu z Muzea;
 • kouřit a jakkoli manipulovat s otevřeným ohněm;
 • provozovat bez řádného zmocnění jakoukoli obchodní či reklamní činnost, vybírat peníze, distribuovat a prodávat brožury, tiskopisy, noviny, odznaky či jiné předměty jakéhokoliv druhu v prostorách Muzea;
 • provozování činnosti turistického průvodce je rovněž přísně zakázáno
 • užívat prostory a zařízení Muzea jakýmkoli způsobem, který není v souladu s účelem jejich určení.
Článek XVIII

Návštěvníci, kteří porušují ustanovení tohoto návštěvního řádu, mohou být vykázáni z prostor Muzea, popřípadě proti nim mohou být podniknuty jiné právní kroky.

Oddíl 5

Zvláštní úprava pro skupiny

Článek XIX

Doporučujeme všem skupinám, aby před návštěvou Muzea, učinily rezervaci data a hodiny návštěvy Muzea na adrese: info.praha@grevin.com.

Z kapacitních důvodů nemusí být umožněn vstup skupinám, které neučinily předchozí rezervaci.

Dále může být zakázán vstup skupinám, zejména žáků či studentů škol, s nedostatečně zajištěným doprovodem pedagogických pracovníků. Dále mohou být vykázány z prostor Muzea skupiny, jejichž členové porušují ustanovení tohoto řádu či jakékoliv jiné pokyny, zejména zaměstnanců Muzea.

Článek XX

Na návštěvníky – členy skupiny se vztahují stejná pravidla upravená v tomto návštěvním řádu jako pro individuální návštěvníky.

Článek XXI

Vedoucí skupiny je povinen zajistit, aby všichni členové skupiny dodržovali pravidla stanovená tímto řádem, jakož i pokyny zaměstnanců Muzea. Muzeum si vyhrazuje právo v případě potřeby podniknout kroky k zajištění řádného chování členů skupiny.

Článek XXII

Skupiny jsou povinny nerušit ostatní návštěvníky Muzea.

Článek XXIII

Z bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednotlivých expozicích omezen. Organizované skupiny mohou mít maximálně 20 osob.

Oddíl 6

Zajištění bezpečnosti

Článek XXIV

Návštěvníci jsou tímto informováni o instalaci kamerového systému se záznamovým zařízením v prostorách Muzea pro účely zajištění bezpečnosti návštěvníků a věcí nacházejících se v Muzeu, zejména voskových figurín, popřípadě i prostor Muzea a ochrany majetku před trestnou činností, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje návštěvníků v rozsahu – obrazový záznam kamerového systému jsou zpracovávány správcem, společností Musée Grévin Prague s.r.o., IČ: 291 28 285, se sídlem Celetná 596/15, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202065. Správce je oprávněn pověřit zpracováním jakoukoliv třetí osobu.

Kamerový systém pořizuje obrazové záznamy 24 hodin denně, po dobu otvíracích hodin Muzea. Záznamy pořízené z kamerového systému budou správcem uchovávány dle registrace kamerového systému ode dne jejich pořízení, poté budou smazány. Zpracování probíhá na adrese sídla správce. Počet a schéma rozmístění kamer je v příloze tohoto řádu. Nebudou žádní jiní příjemci osobních údajů získaných správcem z kamerového systému vyjma orgánů činných v trestním řízení při podezření ze spáchání trestného činu, popřípadě příslušných správních orgánů.

Návštěvníci mají právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tzn. zjistí-li nebo domnívá-li se návštěvník, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Kontaktní údaje pro přijímání žádostí: info.praha@grevin.com.

Článek XXV

Návštěvníci jsou povinni se na žádost podrobit osobní prohlídce, popřípadě prohlídce věcí, které návštěvníci vnášejí nebo odnášejí z Muzea, kterou provede bezpečnostní služba Muzea, popřípadě jakýkoliv jiný zaměstnanec Muzea.

Článek XXVI

Návštěvníci jsou povinni se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit bezpečnost osob nebo věcí v prostorách Muzea.

Návštěvníci jsou povinni neprodleně ohlásit případné škody, či jakékoliv jiné neobvyklé skutečnosti bezpečnostní službě Muzea, popřípadě jakémukoliv zaměstnanci Muzea.

Článek XXVII

Návštěvníci jsou povinni dodržovat písemná pravidla bezpečnosti, jakož i bezpečnostní pokyny zaměstnanců Muzea. V případě nutnosti evakuace Muzea či jakékoliv jeho části, jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců Muzea.

Článek XXVIII

Pokud návštěvník utrpí úraz nebo je stižen zdravotní indispozicí, je třeba kontaktovat zaměstnance Muzea, kteří zajistí zdravotnickou pomoc.

Článek XXIX

Návštěvník, který se stane svědkem jakéhokoliv protiprávního jednání, zejména spáchání trestného činu, popřípadě přestupku proti majetku či zdraví, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit zaměstnancům Muzea.

Článek XXX

Nalezne-li návštěvník v prostorách Muzea ztracené dítě, nechť jej dovede na hlavní pokladnu muzea, popřípadě předá některému ze zaměstnanců Muzea.

Článek XXXI

Muzeum neodpovídá za úrazy a škody, které vznikly v důsledku porušení návštěvního řádu.

Oddíl 7

Fotografování, audio a video nahrávky a kopie

Článek XXXII

Návštěvníci jsou oprávněni pořizovat obrazové záznamy a audiovizuální záznamy prostor Muzea, voskových figurín a dekorací, výlučně pro osobní užití návštěvníka.

Pro jiné než osobní užití návštěvníka (komerční účely, umělecká tvorba) je možné pořizovat obrazové záznamy a audiovizuální záznamy pouze na základě žádosti s předchozím souhlasem vedoucích zaměstnanců Muzea.

Článek XXXIII

Návštěvníci jsou povinni při pořizování obrazových a audiovizuálních záznamů zaměstnanců Muzea si vyžádat jejich souhlas.

Oddíl 8

Způsobení škody

Článek XXXIV

Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník podle příslušných zákonů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Způsobí-li návštěvník Musée Grévin porušením tohoto návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou činností škodu, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost bude vyžádána asistence Policie ČR. Rozsah, výše a způsob náhrady bude určen v souladu s příslušnými právními předpisy a vnitřními předpisy Musée Grévin.

Oddíl 9

Závěrečná ustanovení

Článek XXXV

Tento návštěvní řád je návštěvníkům k dispozici k nahlédnutí na pokladně Muzea.

Článek XXXVI

Na ukončení návštěvní doby jsou návštěvníci upozorňováni pracovníky Muzea nebo místním rozhlasem 15 minut před skončením návštěvní doby. Po této výzvě musí návštěvníci opustit do konce návštěvní doby prostory Muzea.

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 1. května 2014.

Musée Grévin Prague s.r.o.