Všeobecné Obchodní Podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v aktuálním znění.

VOP vydává společnost Musée Grévin Prague s.r.o., IČ: 291 28 285, se sídlem Celetná 596/15, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202065, která je provozovatelem muzea voskových figurín (dále jen „MUZEUM GREVIN“).

Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o koupi vstupenek.

Předmětem VOP je úprava smluvních vztahů mezi osobou, která vstupuje do smluvního vztahu s MUZEEM GREVIN (dále jen „klientem“), a MUZEEM GREVIN, při koupi vstupenek do prostor Muzea Grévin (dále jen „zábavního prostoru“), plnění souvisejících služeb nabízených v brožuře MUZEA GREVIN nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

MUZEUM GREVIN je jedinou osobou oprávněnou přijímat a vyřizovat veškeré reklamace klienta týkající se výkladu či plnění těchto podmínek. MUZEUM GREVIN není odpovědné za nedodržení závazků vycházejících z těchto podmínek, pokud k porušení došlo v důsledku nepředvídatelné události, v případě vyšší moci (vis maior) nebo činem způsobeným osobou nemající nic společného s organizací, průběhem návštěvy ani se službami poskytovanými při této příležitosti.

Objednávka vstupu a/nebo služeb, stejně jako zakoupení vstupenky na vstupních pokladnách Muzea Grévin zahrnuje přijetí VOP a zvláštních podmínek MUZEA GREVIN, se kterými se klient může seznámit na zadní straně objednávek a faktur vystavených Rezervačním systémem MUZEA GREVIN nebo na internetových stránkách www.grevin-praha.com a které jsou účinné v den uskutečnění objednávky či koupě, pokud zvláštní ustanovení nestanoví jinak.

Je výslovně stanoveno, že informace uvedené v brožuře MUZEA GREVIN mohou být změněny a klient s nimi bude před potvrzením objednávky obeznámen s výjimkou těch, které se týkají představení, obchodů, akcí, restaurací a doplňkových služeb, které mohou být uzavřeny, změněny, odloženy či zrušeny bez předchozího upozornění. Předmětem těchto podmínek je obeznámit klienta s popisem zábavních prostor a služeb nabízených MUZEEM GREVIN a zejména ho seznámit s cenami, způsoby platby, podmínkami odstoupení od smlouvy a změny smlouvy. Tyto podmínky mohou být změněny v případě akcí na určité produkty nebo během určitých období v roce. Pro tyto akce jsou zvláštní prodejní podmínky upřesněny v brožuře nebo v materiálech vydaných speciálně pro tuto příležitost.

I – SPOLEČNÉ PODMÍNKY PRO KOUPI VSTUPENEK DO ZÁBAVNÍCH PROSTOR MUZEA GREVIN

Uvedené ceny jsou vyjádřeny v českých korunách, popřípadě v jiné zahraniční měně a stanoveny s přihlédnutím k výši daní k datu odeslání objednávky. Po datu zaslání objednávky klientem a jejím řádném potvrzení MUZEEM GREVIN v souladu s ustanoveními obsaženými v těchto podmínkách či koupi individuální vstupenky ve vstupní pokladně Muzea Grévin, přes internet či prostřednictvím třetích osob, se kterými má MUZEUM GREVIN uzavřenu dohodu o distribuci, nemůže být ze strany MUZEA GREVIN cena vstupenky změněna.

Bez ohledu na výše uvedené, v případě změny výše daní může MUZEUM GREVIN v jakémkoliv okamžiku ceny změnit. Ceny zahrnují jednorázový vstup do zábavních prostor Muzea Grévin; nezahrnují žádné jiné výdaje osobního charakteru. Pokud jsou tarifní podmínky vázány na věk dítěte nebo dětí, ten je posouzen u dítěte/dětí v den návštěvy. Může být požadován doklad s datem narození; při jeho nepředložení bude účtován tarif dospělého.

Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o koupi vstupenek prostřednictvím Rezervační služby MUZEA GREVIN. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o koupi vstupenek (náklady na internetové připojení) si hradí klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Cenu vstupenek a případné náklady spojené s jejich dodáním může klient uhradit MUZEU GREVIN následujícími způsoby:

  • v hotovosti na vstupních pokladnách MUZEA GREVIN, není-li dále stanoveno jinak
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném klientem v objednávce (při zaslání vstupenek)
  • bezhotovostně převodem na účet MUZEA GREVIN, jehož údaje sdělí MUZEUM GREVIN klientovi
  • bezhotovostně platební kartou.
  • poukázkami, pokud je MUZEUM GREVIN bude přijímat.
  • bezhotovostně on-line platební kartou při nákupu vstupenek online (e-vstupenky). 

II – ZVLÁŠTNÍ PODMÍKY PRO NÁKUP INDIVIDUÁLNÍCH VSTUPENEK DO ZÁBAVNÍCH PROSTOR MUZEA GREVIN

Nákup vstupenek v počtu do 19 vstupenek včetně v rámci jednoho nákupu je možný na pokladnách Muzea Grévin, přes Internet na následující stránce: www.grevin-praha.com, nebo prostřednictvím třetích osob, které mají s Muzeem Grévin uzavřenu distribuční dohodu. Způsoby a zvláštní prodejní podmínky specifické pro nákup vstupenek online (e-vstupenky) jsou podrobně popsány na dané webové stránce.

II.1 – Nedatované vstupenky

Pokud není stanoveno jinak, nedatované vstupenky platí jeden rok ode dne, kdy byly zakoupeny a nemohou být vráceny. Doba platnosti je na nedatovaných vstupenkách vyznačena. Zakoupení vstupenky bez určeného data nezaručuje vstup do Muzea Grévin ve dnech vysoké návštěvnosti. Držitel nedatované vstupenky je pro zabezpečení vstupu povinen učinit předchozí rezervaci termínu (tj. data a hodiny) své návštěvy v rezervačním systému Muzea Grévin na e-mailové adrese: sales.praha@grevin.com nebo telefonicky na tel. č. +420 226 776 776

II.2 – Odstoupení od smlouvy o koupi vstupenek klientem - spotřebitelem

Klient není oprávněn odstoupit od smlouvy o koupi datovaných vstupenek uzavřené prostředky komunikace na dálku dle § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Klient - spotřebitel je však oprávněn bez udání důvodu odstoupit od smlouvy o koupi nedatovaných vstupenek uzavřené prostředky komunikace na dálku, a to ve lhůtě 14 dnů. Lhůta dle předchozí věty běží ode dne převzetí vstupenek. Pro dodržení lhůty postačí odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí klient – spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat MUZEUM GREVIN na adrese uvedené v čl. IV.11. VOP a emailové adrese: sales.praha@grevin.com formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem). Klient – spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností klienta – spotřebitele. Odstoupí-li klient - spotřebitel od smlouvy, zašle zpět MUZEU GREVIN nebo předá na adrese: Celetná 596/15, Staré Město, 110 00 Praha 1, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vstupenky, které obdržel. Klient – spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením vstupenek. Povinnost k zaslání vstupenek zpět se nevztahuje na e-vstupenky, které po doručení odstoupení MUZEU GREVIN pozbývají platnosti.

Odstoupí-li klient - spotřebitel od smlouvy, vrátí mu MUZEU GREVIN bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení vstupenek, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jiným způsobem je možné peněžní prostředky vrátit pouze se souhlasem klienta - spotřebitele, nevzniknou-li s tím klientovi - spotřebiteli další náklady. Zvolil-li klient -spotřebitel jiný, než nejlevnější způsob dodání vstupenek, který MUZEUM GREVIN nabízí, vrátí MUZEUM GREVIN klientovi - spotřebiteli náklady na dodání vstupenek ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání vstupenek.

MUZEUM GREVIN není povinno vrátit přijaté peněžní prostředky klientovi - spotřebiteli dříve, než mu klient - spotřebitel vstupenky předá nebo prokáže, že vstupenky MUZEU GREVIN odeslal.

III – ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP SKUPINOVÝCH VSTUPENEK

III.1 – Společné podmínky pro všechny skupinové objednávky

III.1.1 – Definice skupinové objednávky

Pokud není uvedeno jinak a není specifikováno v brožurách, za skupinovou objednávku je považována každá objednávka nejméně 10 (deseti) vstupenek v rámci jedné objednávky.

III. 1.2 –Podmínky prodeje

Skupinovou objednávku je možné zadat přes Rezervační službu MUZEA GREVIN na adrese: sales.praha@grevin.com. Každá skupinová objednávka musí povinně obsahovat počty vstupenek (dospělých a dětí mladší 14 let). Smlouva je uzavřena řádným potvrzením skupinové objednávky Rezervační službou MUZEA GREVIN. V případě odeslání vstupenek předem je požadována úhrada 100% (sto procent) výše ceny objednaných vstupenek. Vstupenky jsou odeslány „Sledovanou zásilkou“ spolu s přiloženou fakturou, jakmile je úhrada za vstupenky připsána na účet MUZEA GREVIN. Na požádání klienta mohou být vstupenky zaslány prostřednictvím DHL/UPS . Poplatek za poštovné je vždy účtován klientovi podle paušálu, který platí v den odeslání a který je uveden v obchodní brožuře. V případě, že je z důvodů na straně klienta nutno zásilku doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je klient povinen uhradit MUZEU GREVIN náklady spojené s opakovaným doručováním zásilky, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

V případě, kdy se skupina (tj. 10 a více osob) dostaví přímo ke vstupním pokladnám Muzea Grévin bez předchozí rezervace termínu vstupu v případě nedatovaných vstupenek či objednávky datovaných vstupenek přes Rezervační službu MUZEA GREVIN, nebude garantován vstup do Muzea Grévin.

III.1.3 – Splatnost

Faktury vydané MUZEEM GREVIN jsou splatné do 14 dnů ode jejich vystavení.

III.2 – Zvláštní podmínky pro prodej datovaných vstupenek

III.2.1 – Tarify datované vstupenky

Tarify datovaných vstupenek pro skupiny platí pro nákup vstupenek do zábavních prostor MUZEA GREVIN, pro skupiny složené z minimálně 10 (deseti) platících osob (děti i dospělí dohromady), pro jeden vstup v určeném dni. Tarify datovaných vstupenek pro školní skupiny platí pro každý nákup vstupenek do zábavních prostor MUZEA GREVIN pro skupiny složené z minimálně 20 (dvaceti) platících dětí, pro jeden vstup v určeném dni.

III.2.2 – Podmínky prodeje datovaných vstupenek

Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Rezervační službou MUZEA GREVIN. Potvrzení Rezervační službou MUZEA GREVIN bude formalizováno vydáním faktury pro forma nahrazující smlouvu, která bude odeslána klientovi. Klient je povinen vrátit řádně podepsanou pro forma fakturu a dle pokynů (zejména ve lhůtě) na pro forma faktuře uhradit celkovou cenu objednaných vstupenek. Na všechna odeslání datovaných vstupenek předem se vztahují podmínky (III.1.2), tak jako pro nákup vstupenek do zábavních prostor MUZEA GREVIN. Po potvrzení objednávky Rezervační službou, tj. uzavřením kupní smlouvy, není klient oprávněn objednávku jakkoli měnit ani ji zrušit (tj. vrátit datované vstupenky), vyjma případu dle odst. III.2.3 VOP níže.

III.2.3 – Změna ze strany klienta

Žádost o změnu data týkající se vstupenky již fakturované musí být učiněna písemně na adrese sídla MUZEA GREVIN nebo prostřednictvím emailu na adrese: sales.praha@grevin.com. Dohoda o změně data je uzavřena na základě písemného potvrzení nebo potvrzení zaslaného na emailovou adresu odesílatele Rezervační službou MUZEA GREVIN. 

V případě žádosti změny data týkající se vstupenky již fakturované, MUZEUM GREVIN si účtuje poplatek za vyřízení ve výši 20% z ceny každé vstupenky včetně DPH. Tato částka je přímo zahrnuta ve faktuře vystavené Rezervační službou MUZEA GREVIN. Až je změna data náležitě přijata Rezervační službou MUZEA GREVIN, systém vygeneruje upravenou cenu a výše faktury bude rovněž změněna.

III.3 – Zvláštní podmínky pro prodej nedatovaných vstupenek

III.3.1 – Stanovení tarifu pro prodej nedatovaných vstupenek

Tarify pro prodej nedatovaných vstupenek platí pro každý nákup vstupenek do zábavních prostor MUZEA GREVIN pro skupiny složené z minimálně 10 (deseti) platících osob (dospělí a děti dohromady). Nedatované vstupenky jsou platné jeden rok ode dne nákupu. Nákup nedatovaných vstupenek nezaručuje vstup do MUZEA GREVIN ve dnech vysoké návštěvnosti.

III.3.2 – Podmínky prodeje nedatovaných vstupenek

Klient může objednat minimálně 10 (deset) vstupenek k individuálnímu využití výhradně prostřednictvím Rezervační služby MUZEA GREVIN. Objednávka je závazná po jejím potvrzení Rezervační službou MUZEA GREVIN. Po připsání částky celkové ceny objednávky na účet MUZEA GREVIN budou vstupenky odeslány Sledovanou zásilkou klientovi (na nákup se vztahují podmínky (III.1.2 VOP)).

Po potvrzení objednávky Rezervační službou MUZEA GREVIN, tj. uzavřením kupní smlouvy, vyjma možnosti odstoupit od smlouvy dle článku II.2 VOP, není klient oprávněn objednávku jakkoli měnit, popřípadě ji zrušit.

III.3.3 – Rezervace termínu vstupu u nedatovaných vstupenek

Klient pro zajištění vstupu skupiny do Muzea Grévin v konkrétním termínu (tj. datum a hodina) na základě nedatovaných vstupenek je povinen učinit rezervaci termínu na adrese: sales.praha@grevin.com, a to alespoň dva dny před požadovaným termínem vstupu.

MUZEUM GREVIN, vyhovuje-li z kapacitních důvodů termín klientem požadovaného vstupu do MUZEA GREVIN, zašle klientovi zpět na jeho elektronickou adresu potvrzení rezervace termínu. V opačném případě sdělí MUZEUM GREVIN klientovi náhradní termíny vstupu. Potvrzením rezervace termínu klientovi ze strany M UZEA GREVIN je rezervace termínu závazná a může být změněna pouze se souhlasem MUZEA GREVIN.

IV – RŮZNÁ USTANOVENÍ 

IV.1 – Prodlení

V případě prodlení s platbou ze strany klienta je klient povinen zaplatit MUZEU GREVIN úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené nařízením vlády dle § 1970 občanského zákoníku.

IV.2 – Práva duševního vlastnictví

Klient nenabývá žádná práva duševního vlastnictví, a to zejména autorská práva, průmyslová práva a ani mu není udělena jakákoli licence či jiné povolení k užití názvů, znaků, symbolů, log, značek a jiných znaků, k nimž vlastnické právo svědčí MUZEU GREVIN.

IV.3 – Vyšší moc

Vedení MUZEA GREVIN si vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv rezervaci v případě událostí způsobených vyšší mocí či nepředvídatelnými událostmi, které jej k tomu donutí. Příkladným výčtem jsou: stávka, požár, havárie vody, nemožnost přístupu, epidemie, rozhodnutí úřadů atd. V takovém případě muže MUZEUM GREVIN nabídnout jiné datum návštěvy Muzea Grévin.

IV.4 - Odpovědnost

MUZEUM GREVIN nenese odpovědnost za škodu způsobenou skutečnostmi určité povahy, zejména: požárem a/nebo krádeží způsobenou na věcech vnesených, které nebyly uloženy v šatně sloužící tomuto účelu.

Každý návštěvník nese odpovědnost za újmu, kterou způsobí během návštěvy v zábavním prostoru MUZEA GREVIN. MUZEUM GREVIN rozhoduje o podmínkách provozu a údržby MUZEA GREVIN; (i) o stanovení otevíracích dnů a doby MUZEA GREVIN a atrakcí, které nabízí, (ii) o provádění údržby, opravy, obnovy veškerého vybavení, jehož je MUZEUM GREVIN vlastníkem nebo jej využívá, stejně tak (iii) o uplatnění předpisů a pravidel týkajících se zdraví, bezpečnosti, veřejné prezentace atrakcí, představení a služeb poskytovaných zákazníkům MUZEA GREVIN. Zvláště pak může MUZEUM GREVIN rozhodnout o uzavření pro veřejnost celého MUZEA GREVIN či jeho části, kterou spravuje, a pozastavit poskytování všech či některých nabízených služeb jako služby restaurační, a to na dobu, kterou uzná za nutnou, zejména z důvodu úkonů souvisejících s bezpečností či zdravím návštěvníků, z důvodu údržby, opravy, obnovy, přestavby celého nebo části vybavení MUZEA GREVIN, také z důvodu špatného počasí, veřejného pořádku atd., aniž by bylo MUZEUM GREVIN odpovědné a aniž by klient mohl žádat náhradu újmy na základě výše uvedeného. Výslovně se stanoví, že nefunkčnost části expozice není důvodem k vrácení vstupného.

IV.5 – Návštěvní řád

Každý návštěvník musí dodržovat Návštěvní řád MUZEA GREVIN, který je k dispozici k nahlédnutí u pokladen a vyvěšený u vstupu. Bezpečnostní služba MUZEA GREVIN je oprávněna vyvést z muzea každého, kdo porušuje Návštěvní řád MUZEA GREVIN. Návštěvníci vyvedení na základě výše uvedeného důvodu nemají nárok na vrácení vstupného.

IV.6 - Reklamace

Zakoupená vstupenka se nevrací a nevyměňuje, není-li výše uvedeno jinak. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a klientovi nebude poskytnuta náhrada.

Klient má zejména právo vytknout vady množství dodaných vstupenek oproti objednávce klienta.

Reklamace plnění poskytovaného MUZEEM GREVIN musí být podána písemně nebo elektronicky a zaslána na zákaznické oddělení MUZEA GREVIN na adrese uvedené v čl. IV.11. VOP nebo na email: sales.praha@grevin.com, a to bez zbytečného odkladu od návštěvy MUZEA GREVIN. Reklamace mohou být také podány prostřednictvím webových stránek MUZEA GREVIN, stížnostních formulářů, které jsou návštěvníkům k dispozici na „Skupinové pokladně“. Doporučujeme, aby klient vhodným způsobem doložil existenci a obsah smluvního vztahu (např. poskytnutím vstupenky, faktury, potvrzení, poukazy atd.).

MUZEUM GREVIN nebo jím pověřený zaměstnanec rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se MUZEUM GREVIN s klientem na lhůtě delší.

IV.7 – Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

MUZEUM GREVIN tímto informuje klienta – spotřebitele, že má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řízení ve věci spotřebitelského sporu vzniklého z uzavřené kupní smlouvy se MUZEE GREVIN, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u MUZEA GREVIN poprvé. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy uzavřené mezi MUZEE GREVIN a klientem – spotřebitelem je Česká obchodní inspekce.

Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou klientovi – spotřebiteli k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz anebo www.coi.cz.

IV.8 - Ochrana osobních údajů

MUZEUM GREVIN v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOU“), zpracovává osobní údaje klientů, kteří poskytli tyto údaje při rezervaci či koupi vstupenek do zábavních prostor MUZEA GREVIN v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo pro účely plnění smlouvy, jejíž stranou jsou klienti, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh klienta. Osobní údaje jsou zpracovávány bez souhlasu subjektu údajů dle § 5 odst. 2 písm. b) ZOOU.

MUZEUM GREVIN dále zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb klientům, a to též bez souhlasu klientů dle § 5 odst. 5 ZOOU. Pokud s tím však klient vyslovil písemně nesouhlas, nesmí správce dále uvedené údaje zpracovávat.

Vyplněním dotazníku (po provedení nákupu) na internetových stránkách www.grevin-praha.com dává klient souhlas MUZEU GREVIN se zpracováním jeho emailové adresy pro účely zjišťování spokojenosti klientů, průzkumu trhu a zlepšování kvality služeb poskytovaných MUZEEM GREVIN a dále s využitím emailové adresy klienta pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to na dobu neurčitou. Vyplnění dotazníku, resp. poskytnutí osobních údajů klientem, je dobrovolné. Souhlas jeho možné odvolat oznámením doručeným na adresu sídla MUZEA GREVIN, nebo na elektronickou adresu info.praha@grevin.com. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je taktéž možné odvolat na adrese uvedené v obchodním sdělení. Správcem i zpracovatelem osobních údajů je MUZEUM GREVIN. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

Nebudou žádní jiní příjemci osobních údajů zpracovávaných MUZEEM GREVIN. Poskytnutí osobní údajů je dobrovolné.

MUZEUM GREVIN tímto klienty informuje o jejich právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 ZOOU, zejména zjistí-li nebo domnívá-li se klient, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů.

IV.9 – Další práva a povinnosti

MUZEUM GREVIN není ve vztahu ke klientovi vázáno žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. c) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje MUZEUM GREVIN prostřednictvím elektronické adresy: info.praha@grevin.com. Informaci o vyřízení stížnosti klienta zašle MUZEUM GREVIN na elektronickou adresu klienta.

MUZEUM GREVIN je oprávněno k prodeji vstupenek a poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

IV. 10 - Spory

Tyto všeobecné prodejní podmínky podléhají jak co do výkladu, tak co do použití českému právu. Nedojde-li se ke smírnému řešení, jsou k řešení sporu příslušné soudy České republiky.

IV.11 – Kontaktní údaje MUZEA GRÉVIN

Kontaktní údaje MUZEA GRÉVIN:

adresa pro doručování: Celetná 596/15, Staré Město, 110 00 Praha 1

adresa elektronické pošty: info.praha@grevin.com

telefon: +420 226 776 776

Praha, 1. 4. 2017

 

Musée Grévin Prague s.r.o.

 

 

Informační oznámení související s elektronickou evidencí tržeb:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.