Zásady ochrany soukromí
www.grevin-praha.com

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami provozovanými společností Musée Grévin Prague s.r.o., IČO: 291 28 285, se sídlem Celetná 15, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202065 (dále jen „Společnost“). Společnost však nepřebírá odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na svých stránkách odkazuje. Odkazy na jiné stránky nejsou skryté.

Všeobecná pravidla

Společnost plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas.

Společnost neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které návštěvník stránek sděluje dobrovolně, např. prostřednictvím žádosti o poskytnutí informací zaslané návštěvníkem na emailovou adresu poskytnutou Společností, kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel.

Osobní údaje

Ochrana osobních údajů návštěvníka webových stránek, fyzické osoby, který zašle žádost o informace (dále jen „žadatel“), je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

Žadatel odesláním žádosti o informace souhlasí se zpracováním osobních údajů, které poskytl Společnosti, a to minimálně v rozsahu emailové adresy žadatele (dále jen „osobní údaje“), správcem, Společností (dále jen „správce“). Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Správce je společností náležející ke skupině COMPAGNIE DES ALPES.

Zpracováním osobních údajů žadatele může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem, a to pro účely, pro které byly poskytnuty – volba v žádosti (tj. např. pro zaslání odpovědi na dotaz žadatele, poskytnutí požadovaných informací, atd.), dále pro statistické účely a pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.

Žadatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

Správce ujišťuje žadatele, že veškeré osobní údaje, které žadatel sdělí on-line, jsou určeny výhradně pro potřeby správce a právnických osob náležejících ke skupině COMPAGNIE DES ALPES se sídlem v zemích, do kterých předávání osobních údajů nepodléhá povolovací pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů, a správce je použije pouze pro účely, pro které byly poskytnuty.

Osobní údaje žadatelů nebudou sděleny třetím osobám, s výjimkou třetích osob spravujících doménu těchto webových stránek nebo těch, které zasahují do jejich obsahu a řízení a dále právnickým osobám náležejícím ke skupině COMPAGNIE DES ALPES.

Osobní údaje žadatele jsou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Žadatel může souhlas se zpracováním jeho osobních údajů ve vztahu ke správci odvolat písemným oznámením doručeným na elektronickou adresu: info.praha@grevin.com, popřípadě zaslaným na adresu sídla správce.

Správce se zavazuje k provedení všech potřebných rozumných opatření za účelem ochrany osobních údajů žadatele.

Správce tímto žadatele informuje o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v ustanovení § 21 ZOOÚ. Zejména v případě, kdy by se žadatel domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života žadatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Požádá-li žadatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci předat, správce má však právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou mohou žadatelé odvolat oznámením zaslaným na elektronickou adresu: info.praha@grevin.com, popřípadě na adresu sídla správce.

Cookies

Na těchto webových stránkách používáme soubory „cookies“ proto, abychom návštěvníkům poskytli větší pohodlí při jejich prohlížení. Soubory „cookies“ jsou malé textové soubory, které webové stránky v zařízení návštěvníka vytvoří v momentě, kdy na ně vstoupí. Jsou vytvořeny proto, že navštívené webové stránky nemají žádnou vlastní paměť a soubory „cookies“ umožňují zařízení návštěvníka si pamatovat, že webové stránky již navštívil a zároveň mu umožní si mimo jiné pamatovat i nastavení návštěvníka.

„Cookies“ nejsou viry. Jsou to pouze textové soubory, které neobsahují žádný program a vzhledem k tomu se ani nedají spustit jako program. Soubor „cookies“ se nemůže sám kopírovat a rozesílat po internetové síti. Internetový prohlížeč návštěvníka je však při každé návštěvě odešle internetové stránce, ke které patří, a to se pak v internetovém prohlížeči zobrazí v nastavení návštěvníka. Soubory „cookies“ užívané Společností jsou pouze dočasné a ze zařízení účastníka se samy vymažou po uzavření internetového prohlížeče. Soubory „cookies“ není možné spojit s konkrétním návštěvníkem.

Pomocí souborů „cookies“ dokáže naše Společnost v obecné rovině také zaznamenávat statistické údaje o chování návštěvníka těchto webových stránek. Díky tomu je Společnost může cíleně přizpůsobovat zájmům návštěvníka a jeho požadavkům. „Cookies“ Společnosti pomáhají při identifikaci zvlášť populární či problémové části těchto webových stránek, není je ale možné spojit s konkrétním návštěvníkem. Soubory „cookies“ dále využíváme i pro účely autentizace návštěvníka, tedy pro to, aby Společnost jejich prostřednictvím eliminovala nutnost zadávání identifikačních údajů o osobě návštěvníka při každém dalším vstupu návštěvníka na internetové stránky. Současně je Společnost používá i pro účely uzpůsobení webových stránek dle potřeb návštěvníka, např. pro to, aby se návštěvníkovi nadále webové stránky zobrazovaly v jím zvoleném jazyce či v určité grafické úpravě.

Tyto webové stránky si může návštěvník prohlížet i bez souborů „cookies“, je však možné, že některé jejich funkčnosti budou omezené a komfort používání se sníží. Většina prohlížečů tyto soubory akceptuje automaticky, jejich ukládání je však možno zabráni tak, že v nastavení prohlížeče návštěvník zvolí možnost „neakceptovat cookies“. Soubory „cookies“, které se na zařízení návštěvníka již uložily, může návštěvník též kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce zjistí návštěvník pomocí „nápovědy“ prohlížeče.

Používáním webových stránek vyjadřuje návštěvník souhlas s použitím souborů „cookies“ výše uvedeným způsobem.

Dále Společnost uvádí, že některé části webových stránek využívají technologii Paralax pro umístění animací. V takovém případě je návštěvník vyzván, aby si na svém prohlížeči aktivoval Javascript.

Práva duševního vlastnictví

Veškerá práva duševního vlastnictví k obsahu těchto webových stránek, zejména ve vztahu k videím, animacím, obrázkům, textům, zvukům, grafice, logům, známkám, jakož i jejich uspořádání, jsou ve vlastnictví Společnosti, popřípadě jsou majetková práva vykonávána na základě udělené licence.

Obsah těchto webových stránek nesmí být použit k obchodním účelům, zejména pak nesmí být změněn, kopírován, postoupen, šířen a zpřístupněn třetím osobám.

Zveřejněním těchto webových stránek neposkytuje Společnost ani třetí osoby jakékoliv oprávnění (licenci) k užití obsahu těchto webových stránek.

Vyloučení odpovědnosti

Tyto webové stránky poskytuje Společnost „tak, jak jsou“. Užívání těchto webových stránek (včetně stahování materiálů nebo odkazů na jiné internetové stránky) a používání nebo spoléhání se na obsah zveřejněný na těchto webových stránkách je na vlastní riziko návštěvníka.

Kromě případů, kdy je výslovně stanoveno jinak, nečiní Společnost žádná prohlášení ani neručí za:

  • přesnost, ani úplnost materiálu zveřejněného na internetových stránkách,
  • dostupnost webových stránek nebo jejich provozování bez poruch nebo přerušení,
  • kompatibilitu webových stránek s počítačovým systémem a softwarem návštěvníka,
  • to, že webové stránky nejsou infikovány virem.